Kuģu vadītājs

Liepājas Jūrniecības koledža ir pirmā līmeņa augstākās izglītības iestāde ar struktūrvienību Jūrskola, kurā īsteno 3. un 4. līmeņa profesionālās izglītības programmas. Kuģu vadītāju nodaļā var apgūt vidējo profesionālās izglītības programmu un divas augstākās 1.līmeņa profesionālās izglītības programmas.

Jūrskolā ir iespējams apgūt trešā līmeņa vidējo profesionālo izglītību. Tajā var apgūt kuģa vadīšanu uz kuģiem mazākiem par 3000 BT. Liepājas jūrniecības koledžas Jūrskolā uzņem personas ar pamatskolas izglītību. Mācību ilgums ir 4 gadi, kuros ietverta arī prakse uz kuģiem. Beidzot Jūrskolu absolventi iegūst vidējo profesionālo izglītību un kvalifikāciju Sardzes stūrmanis uz kuģiem, mazākiem par 3000 BT, kas atbilst 3. profesionālās kvalifikācijas līmenim. Tas dod tiesības strādāt par sardzes stūrmani uz kuģiem mazākiem par 3000 BT

Studiju programma “Jūras transports” – studijas pēc Jūrskolas. Studiju programmas ilgums ir 2 gadi, apjoms – 80 kredītpunkti;

Studiju programma “Kuģa vadīšana” - studijas pēc vidusskolas. Studiju programmas ilgums ir 3 gadi, apjoms – 120 kredītpunkti;

Lai uzsāktu profesionālās izglītības studijas ir nepieciešama vidējā profesionālā izglītība (trešais kvalifikācijas līmenis) vai arī pabeigta vispārējā vidējā izglītība. Divgadīgā studiju kursa (studijas pēc jūrskolas) vai trīsgadīgā studiju kursa (studijas pēc vidusskolas) noslēgumā studenti, kuri ir sekmīgi izpildījuši izglītības programmā noteiktās prasības, izstrādā un aizstāv kvalifikācijas darbu un kārto valsts noslēguma pārbaudījumu, kurš sastāv no:

  • kvalifikācijas darba aizstāvēšanas;
  • kvalifikācijas eksāmena, kurš sastāv no teorētiskās un praktiskās daļas;
  • jūrniecības angļu valodas eksāmena.

     Galvenās studiju jomas: navigācija, kuģu uzbūve un stabilitāte, kuģu vadīšanas tehniskie līdzekļi, kravu pārvadāšanas tehnoloģija, kuģošanas drošība, jūras tiesības, jūras vides piesārņojuma novēršana, globālā jūras negadījumu un drošības sakaru sistēma, jūrniecības angļu valoda un kuģu menedžments. Programmā ietvertas arī prakses uz kuģiem jūrā.

    Beidzot vienu no studiju programmām „Jūras transports” vai „Kuģu vadīšana”, absolventi iegūst profesionālo kvalifikāciju kuģu vadītājs, kas atbilst 4. profesionālās kvalifikācijas līmenim. Tas dod tiesības strādāt uz tirdzniecības flotes kuģiem un citiem kuģiem par sardzes stūrmani uz kuģiem ar 500 BT un lielākiem bez kuģošanas rajona ierobežojumiem un noteiktā kārtībā saņemt Starptautiskās konvencijas STCW-78/95 kompetences sertifikātu „Sardzes stūrmanis uz kuģiem ar 500 BT un lielākiem”.

Atpakaļ