Kuģu mehāniķis

Programmu uzdevums ir nodrošināt izglītojamiem specializēšanos izvēlētajā - kuģa mehāniķa specialitātē atbilstoši mūsdienu prasībām. Kuģa mehāniķis nodrošina kuģa iekārtu un mehānismu nepārtrauktu darbību un rūpējas par to uzturēšanu tehniskā kārtībā. Tā pienākumos ir arī dežurēt, jeb veikt tā sauktās sardzes stundas.

Liepājas Jūrniecības koledžas Jūrskolā Inžiniertehniskajā nodaļā tiek uzņemti audzēkņi ar pamatskolas izglītību. Jūrskolas programma „Kuģu mehānika”  sagatavo kuģu mehānikas nozares trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas “Sardzes mehāniķis uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW” speciālistus, kas var strādāt uz dažādu tipu Latvijas vai citu valstu karogu kuģiem, tostarp iekšējo ūdeņu kuģiem, komercdarbībā iesaistītiem atpūtas kuģiem un zvejas kuģiem, kuru galveno dzinēju kopējā jauda ir mazāka par 3000 kW, un veikt sardzes pienākumus mašīntelpās, kontrolēt mehānismu un inženiertehnisko sistēmu darba parametrus un veikt pierakstus mašīntelpas žurnālā, plānot, organizēt un veikt kuģa mehānismu un inženiertehnisko sistēmu, kā arī elektrisko, elektronisko un vadības sistēmu ekspluatāciju, tehnisko apkopi un remontu,  uzraudzīt un vadīt citu darbinieku darbu mašīntelpās, ievērot darba aizsardzības, kuģošanas drošības, vides aizsardzības, labas darba prakses un saistošo nacionālo un starptautisko normatīvo aktu prasības, un kuru zināšanas un prasmes atbilst 1978. gada Starptautiskās konvencijas par jūrnieku sagatavošanu, sertificēšanu un sardzes pildīšanu (STCW konvencija) kodeksa A-III/1. standarta, atbilstošā profesijas standarta un citu profesionālo izglītību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām (mācību ilgums 4 gadi).

Liepājas Jūrniecības koledža

Koledžas 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās:

  • „Jūras transports-kuģu mehānika” tiek uzņemti studenti, kuriem ir stūrmaņa vai mehāniķa diploms. Studiju programmas ilgums ir 2 gadi.
  • „Kuģu mehānika” tiek uzņemti studenti ar vidējo izglītību. Studiju programmas ilgums 3 gadi.

Apgūstot vienu no  studiju programmām, absolventi iegūst kuģu mehāniķa profesionālo kvalifikāciju,  kas atbilst ceturtās profesionālās kvalifikācijas līmenim. Tas dod tiesības strādāt uz kuģiem ar galveno dzinēja jaudu virs 750 kW ar Latvijas karogu, un uz kuģiem ar ārvalstu karogiem visā pasaulē sardzes mehāniķa amatā bez galveno dzinēja jaudas ierobežojuma

Pēc mācību programmas apguves kuģu mehāniķis spēj: sagatavot spēka iekārtas un palīgmehānismus darbam, iedarbināt un apkalpot galveno un palīgdzinējus, tvaika katlus, degvielas sadegšanas sistēmas, iedarbināt un apkalpot elektrodzinējus, ģeneratorus, elektriskās, hidrauliskās un pneimatiskās sistēmas, atrast un novērst bojājumus mehānismos, ierīcēs, kontrolēt notekūdeņu, balasta un kravas sūkņu sistēmas, apkalpot iekārtas un ierīces, sagatavot darbam, palaist  un pāriet no viena pārveidotāja vai ģeneratora uz otru, ievērot starptautisko jūras tiesību dokumentus, konvencijas, aktus, kontrolēt avārijas situācijas, nodot un pieņemt sardzi, ievērot IMO (Starptautiskās Jūrniecības organizācijas) konvencijas  attiecībā uz cilvēka dzīvības drošību jūrā un jūras vides aizsardzību.

Atpakaļ