Par mums

Liepājas Jūrniecības koledža ir viena no vecākajām šāda veida mācību iestādēm Latvijā. 2016. gadā apritēs 140 gadi kopš Liepājas Jūrniecības koledžā zinības apgūst nākamie kuģu vadītāji un mehāniķi. Līdztekus šīm divām specialitātēm koledžā apmāca arī loģistikas speciālistus pārvadājumiem pa jūru.

Mācību iespējas izglītības iestādē ir elastīgas un piemērotas dažādiem mūsu audzēkņu iepriekšējās izglītības līmeņiem. Kopumā Liepājas Jūrniecības koledžā mācās vairāk kā 1000 izglītojamo. Visas jūrskolas un koledžas studiju programmas ir akreditētas.

Ar pamatskolas izglītību
Liepājas Jūrniecības koledžā uzņem audzēkņus sākot jau ar pamatskolas izglītību. Šiem audzēkņiem koledža piedāvā mācību programmu "Jūras transports". Mācības notiek katru dienu, klātienē. Kopējais mācību ilgums ir četri gadi. To laikā iespējams iegūt mehāniķa kvalifikāciju uz kuģiem ar dzinēja jaudu līdz 750 kilovatiem (kW) un kuģa stūrmaņa specialitāti uz kuģiem līdz 500 brutotonnām (BT).

Reflektantus ieskaita konkursa kārtībā, ņemot vērā 9. klases beigšanas atestāta atzīmes tādos priekšmetos, kā latviešu valoda, angļu valoda un matemātika.

Ar vidējo vai vidējo profesionālo izglītību
Savukārt ar vidējo vai vidējo profesionālo izglītību Liepājas Jūrniecības koledžā audzēkņiem ir iespēja iegūt 1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību divās programmās: "Kuģa mehāniķis" – kuģu dzinēja jauda līdz 3000 kilovatiem (kW) un "Kuģa vadītājs" uz kuģiem līdz 3000 brutotonnām (BT). Abās specialitātēs ir iespējams izvēlēties mācības kā klātienē, tā neklātienē.

Vēl koledža piedāvā studiju programmu "Starptautisko pārvadājumu organizēšana", kurā sagatavo loģistikas speciālistus. Arī šajā programmā uzņem audzēkņus ar vidējo vai vidējo profesionālo izglītību un arī šīs specialitātes studenti saņem izglītības dokumentu par iegūtu 1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību.

Šajās trīs programmās - "Kuģa mehāniķis" "Kuģa vadītājs" un "Starptautisko pārvadājumu organizēšana" studiju ilgums ir no 2 līdz 3 gadiem.

Kādas ir prasības reflektantiem ar vidējo izglītību? Tie ir nokārtoti valsts centralizētie eksāmeni (VISC) matemātikā, latviešu valodā un angļu valodā un vidējās izglītības atestāta sekmju izrakstā nevienā mācību priekšmetā atzīme nevar būt zemāka par 4 ballēm.

Savukārt ar profesionālo vidējo izglītību reflektantu uzņemšanai konkrētā studiju programmā tiek ņemti vērā vērtējumi kuģu vadītāju vai kuģu mehāniķu diplomā par vidējo profesionālo izglītību.

Par mācību spēkiem
Liepājas Jūrniecības koledžā strādā kvalificēti mācību spēki, kas nodrošina zināšanu apguvi augstā līmenī. Līdz ar to koledža, sniedzot profesionālo izglītību un tehnisko apmācību, ikvienam kursantam nodrošina maksimālas izaugsmes iespējas savā specialitātē. Īpašu uzmanību veltam arī skolotāju kvalifikācijas celšanai, lai nodrošinātu mācību programmu uzturēšanu atbilstoši Starptautiskās konvencijas par jūrnieku sagatavošanu un sertificēšanu (STCW) prasībām, kas nosaka jūrnieku profesionālās sagatavošanas un sertificēšanas sistēmu visā pasaulē.

Tas ir viens no nosacījumiem, lai mūsu studenti būtu sagatavoti tādā līmenī, ka viņi ir spējīgi nokārtot ne tikai valsts eksāmenus un aizstāvēt diplomdarbu, bet arī parādīt tādas zināšanas un prasmes, lai vienlaicīgi spētu nokārtot Jūrnieku reģistra kompetences novērtēšanas eksāmenu un saņemtu kompetences sertifikātu.

Savukārt, lai uzlabotu mācību tehnisko bāzi, par Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļiem esam iegādājušies mašīntelpu simulatoru, kā arī mūsdienīgu, modernām mācību metodēm atbilstošu elektrotehnikas stendu ar sešiem darba galdiem, kas nodrošina iespēju audzēkņiem visaugstākajā līmenī apgūt to, kas saistīts ar elektrību un elektrotehniku. Tāpat mums ir ierīkots virtuālais komandtiltiņš, kas nodrošina nākamo stūrmaņu apmācību.

Par studentu apmaiņas projektu ERASMUS+
Liepājas Jūrniecības koledža piedalās ERASMUS+ jauniešu apmaiņas programmā. Mācību iestādei šīs programmas ietvaros paveras plašas iespējas iekļauties visu ERASMUS programmas dalībvalstu saimē un kā līdzvērtīgam partnerim piedalīties praktiskās apmācībās un gūt pieredzi jebkurā Eiropas Savienības valstī, kur notiek jūrnieku apmācība. Tāpat tā ir iespēja arī citu dalībvalstu topošajiem jūrniekiem iepazīties ar mācību procesu Liepājas Jūrniecības koledžā. 

Par dienesta viesnīcu
Atbraucējus no citurienes koledža nodrošina ar studentu viesnīcu, kurai nupat veikta fasādes siltināšana un renovācija. Taču dienesta viesnīcas rekonstrukcija nebeigsies tikai ar fasādes siltināšanu un logu nomaiņu, bet mēs turpinām aktīvi strādāt, lai piesaistītu Eiropas Savienības fondu finansējumu, kas ļautu nodrošināt pilnīgu ēkas renovāciju, lai kursantiem būtu labiekārtotas istabiņas, modernas virtuves un sanitārtehniskās telpas.

Mūsu mērķis ir nodrošināt koledžas līmenim arī atbilstošu mācību vidi. Pilnīgai koledžās ēku renovācijai, to skaitā visu nepieciešamo komunikāciju izbūvei, kā arī mācību procesa nodrošināšanai un mācību līdzekļu iegādei nepieciešami ievērojami finansiālie resursi,  kurus bez Eiropas Savienības fondu atbalsta nav iespējams nodrošināt. Tas nozīmē, ka arī šajā Eiropas Savienības struktūrfondu 2014. - 2020. gada plānošanas periodā aktīvi turpināsim izmantot Eiropas fondu atbalstu un piesaistīt līdzekļus skolas infrastruktūras sakārtošanai.

Taču pavisam nesen mēs esam īstenojuši projektu ar kuru īpaši lepojamies. Liepājas Jūrniecības koledža sadarbībā ar Lietuvas Jūras akadēmiju ieviesusi e-apmācību. Abās mācību iestādēs izveidoti jauni zināšanu un e-pakalpojumu centri, kas aprīkoti ar jaunām iekārtām un datoriem. Savukārt abu mācību iestāžu akadēmiskie spēki izveidoja mācību materiālu bāzi elektroniskā formātā, tas ir - mācību grāmatas, metodiskos materiālus, pašpārbaudes testus u.c. Īpaši izdevīga e-apmācība būs koledžas neklātienes studentiem, kas jebkurā vietā, kur ir internets, piemēram uz kuģa varēs piekļūt mācību materiāliem un apgūt mācību vielu.

Par brīvo laiku
Līdztekus mācībām koledžas audzēkņiem ir nodrošinātas iespējas iesaistīties dažādās sporta spēļu komandās: basketbola, futbola un florbola, kā arī visiem audzēkņiem obligāta ir peldēšanas apmācība.
Sadarbībā ar Liepājas bērnu un jaunatnes centru izveidots tautisko deju kolektīvs „Spārni”.
Tradicionāli Liepājas Jūrniecības koledžas audzēkņi piedalās Lāpu gājienā, kas pilsētā tiek rīkots par godu Lāčplēša dienai, kā arī piedalāmies citos pasākumos, kas tiek rīkoti saistībā ar pilsētas un valsts svētkiem. Koledžā ļoti aktīvi darbojas audzēkņu Līdzpārvalde, kas pārstāv jūrskolu un Pašpārvalde, kas savukārt pārstāv koledžu.