LJK personāla apmaiņa ar Ņujorkas Štata universitātes Jūrniecības koledžu (ASV) un Kaļiņingradas Valsts tehnisko universitāti (Krievija)

 

Erasmus+ projekta Nr. 2018-1-LV01-KA107-046884
Projekta īstenotājs: Liepājas Jūrniecības koledža (LJK)
Projekta partneri:

  • SUNY Maritime College (SUNY MC), ASV, Ņujorkas štats (www.sunymaritime.edu)
  • Kaļiņingradas Valsts tehniskā universitāte, Kuģu būves un enerģētikas fakultāte (Kaliningrad State Technical University (KSTU), Krievija, Kaļiņingrada (www.klgtu.ru)

Projekta īstenošanas laiks: 01-06-2018 – 31-07-2020 (26 mēneši)
Projekta mērķis: Projekts tiek īstenots Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 1 (KA1) ietvaros - starptautiskā personāla mobilitāte starp Erasmus+ programmas valstu un noteiktu Erasmus+ partnervalstu augstākās izglītības institūcijām

Projekta plānotais finansējums:  EK piešķirtais projekta finansējums 20 340,00 EUR,  Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums - 2174,00 EUR
Mērķa auditorija:  partnerinstitūciju pasniedzēji un darbinieki, studējošie

Galvenās aktivitātes/mobilitātes

Mobilitātes starp Liepājas Jūrniecības koledžu un Ņujorkas Štata universitātes Jūrniecības koledžu:

LJK akadēmiskā personāla docēšana SUNY MC (1 mobilitāte uz 7 dienām)
SUNY MC akadēmiskā personāla docēšana LJK (2 mobilitātes uz 7 dienām)
LJK personāla pieredzes apmaiņa SUNY MC (2 mobilitātes uz 7 dienām)
SUNY MC personāla pieredzes apmaiņa LJK (1 mobilitāte uz 7 dienām)

Mobilitātes starp Liepājas Jūrniecības koledžu un Kaļiņingradas Valsts tehnisko universitāti:
LJK akadēmiskā personāla docēšana KSTU (2 mobilitātes uz 7 dienām)
KSTU akadēmiskā personāla docēšana LJK (2 mobilitātes uz 7 dienām)

Projekta nozīmība

Sadarbība ar Ņujorkas Štata universitātes Jūrniecības koledžu:
LJK internacionalizācijas stratēģijas viens no galvenajiem mērķiem ir paplašināt iestādes sadarbības tīklus ar iestādēm, kas nodrošina augstāko izglītību jūrniecības jomā industrializētajās valstīs. Jūras pārvadājumu pakalpojumus - dažādu kravu pārvadājumus - galvenokārt izmanto rūpniecības uzņēmumi, no kuriem lielākā daļa darbojas rūpnieciski attīstītajās valstīs. 2016. gadā LJK, pateicoties Erasmus+ programmas piedāvātajām iespējām pamataktivitātē KA1 (107), tika dota iespēja uzsākt sadarbību ar Šanhajas Jūrniecības universitāti (SMU, Ķīna). Tas ir devis nenovērtējamu pieredzi un zināšanas iestādei, studentiem un personālam, ņemot vērā, ka Ķīnā neapšaubāmi ir viens no lielākajiem pasaules jūrniecības nozares spēlētājiem. Pieturoties pie LJK vīzijas par starptautisko sadarbību ar industrializētajām valstīm un iedvesmojoties no veiksmīgā piemēra attiecībā uz sadarbību ar Šanhajas Jūrniecības universitāti, Ķīnā, koledža ar patreizējo projektu aizsāk sadarbību ar Amerikas Savienoto Valstu izglītības iestādēm, un šim nolūkam kā mobilitātes projekta sadarbības partneri ir izvēlējusies vienu ASV sešām valsts jūrniecības augstākās izglītības iestādēm un vispieredzējušākajām ASV jūrniecības izglītības iestādēm - Ņujorkas Štata universitātes Jūrniecības koledžu (State University of New York Maritime College, turpmāk SUNY MC).

SUNY MC kopumā nodrošina augstāko izglītību 11 bakalaura līmeņa un 2 maģistra līmeņa studiju programmās sekojošajās specializācijās: jūrniecības inženierijā, kuģu mehānikā, elektroinženierijā, iekārtu un jūrniecības arhitektūrā, jūras pārvadājumos, kuģniecības vadībā - jūras un ostu drošība; jūras vides zinātnēs - jūras bioloģijā un meteoroloģijā, kā arī okeanogrāfijā; starptautiskajos pārvadājumos un tirdzniecībā.

Partnervalsts jūrniecības izglītības iestādi interesē jūrniecības izglītības sistēma un pieejas ES. Virtuālā vidē, apspriežoties ar potenciālās partneriestādes pārstāvjiem, tika atrasti kopīgi mērķi mobilitāšu organizēšanā:

1. izglītības programmu (modeļu) un pasniegšanas metožu/pieeju salīdzināšana.
2. starptautiskās sadarbības veidošanas pieeju (īstenotie un esošie projekti, partneri, to meklēšanas veidi u.tml.) un iespēju (iestādēm pieejamais finansējums un atbalsts, programmas) salīdzināšana ES un ASV kontekstā.
3. kuģu vadītāju, kuģu mehāniķu kvalifikācijas prakses vietu nodrošināšanas salīdzināšana - veidi, pieejas, metodes.

Pirmais mērķis tiks izvirzīts docēšanas mobilitāšu dalībniekiem, jo viņi vistiešāk gūs ieskatu partneriestādes studiju procesā un sistēmā. Docēšanas mobilitāšu dalībniekiem, papildus vieslekciju pasniegšanai, būs uzdevums veikt rakstisku salīdzinājumu starp LJK un SUNY MC kuģu vadītāju, kuģu mehāniķu un starptautisko pārvadājumu (loģistikas) studiju programmām.

Otrais un trešais kopīgais sadarbības mērķis tiks izvirzīts pieredzes apmaiņas mobilitāšu dalībniekiem. Šie ir vieni no aktuālākajiem jautājumiem, kurus LJK vēlas risināt un pastiprinātāk analizēt caur mobilitāšu projektiem, jo ārvalstu iestādēs gūtās atziņas, zināšanas, pārņemtie labie piemēri un pieejas ļauj kritiski izvērtēt savas iestādes darbu un mācīties no partneriem savas iestādes darba attiecīgajās jomās uzlabošanai. Plānota darba vērošana un darbsemināri attiecīgi vienam apmācību dalībniekam SUNY MC Starptautisko sakaru, Akadēmisko lietu un Komunikācijas departamentos un otram apmācību dalībniekam pie prakšu organizēšanas atbildīgajiem darbiniekiem, apmācību centrā un uz iestādei piederošajiem kuģiem. Atbildīgie personāla apmācību dalībnieki no abām iestādēm kopīgi izveidos rakstisku salīdzinājumu - sava veida nelielu pētījumu - par tēmu - "Starptautiskās sadarbības veidošana Jūrniecības iestādēs ES, ASV un Ķīnā."

Sadarbība ar Kaļiņingradas Valsts tehnisko universitāti:
LJK internacionalizācijas stratēģija ietver sadarbības veidošanu ar jūrniecības izglītības iestādēm Baltijas jūras reģionā, jo īpaši liekot uzsvaru uz tuvākajiem reģioniem. LJK jau ir izveidojusi ļoti ciešu un veiksmīgu sadarbību, piemēram, ar Lietuvas Jūras akadēmiju Klaipēdā, strādā pie sadarbības veidošanas ar Klaipēdas Universitāti. Tā kā sadarbība ar Liepājai tik tuvu esošo Klaipēdu ir tik veiksmīga un iestādē jūtama liela studējošo un personāla interese par studiju, docēšanas un personāla apmācību tuvu LJK, tad ar šo projektu LJK plāno sākt veidot sadarbību ar Kaļiņingradas Valsts tehnisko universitāti (Kaliningrad State Technical University, turpmāk - KSTU), kas ir ģeogrāfiski izdevīgs un viegli sasniedzams partneris.

Kopumā KSTU ir diezgan liela universitāte, tā attīstās kā daudznozaru institūcija, ņemot vērā reģiona prasības un ekonomisko potenciālu. Studenti tiek apmācīti 25 augstākās izglītības virzienos un specialitātēs dažādos līmeņos, proti, akadēmiskā bakalaura, profesionālā bakalaura, maģistra un doktora līmeņa studijās.

Tomēr projektā sadarbība tiek veidota tieši ar KSTU Kuģu būves un enerģētikas fakultāti. Tā piedāvā pilnas laika, vakara nodaļas un neklātienes studiju programmas, kā arī saīsinātus kursus. Tai ir mūsdienīgas laboratorijas iekārtas un 6 katedras: Kuģu būves katedra, Kuģu strukturālās mehānikas un materiālu stiprības katedra, Kuģu spēkstaciju un siltumenerģijas katedra, Kuģu elektroiekārtu un elektrotehnikas institūts, Siltuma un gāzes piegādes un ventilācijas katedra, Būvniecības katedra.

Abas iestādes ir ieinteresētas dalīties akadēmiskā personāla zināšanās un pieredzē. LJK studiju programmu saturs aplūko lielāko daļu jomu, kuras KSTU Kuģu būves un enerģētikas fakultātē tiek apgūtas padziļinātāk, līdz ar to ir pamats uzskatīt, ka iestādēs strādā speciālisti ar kopīgām profesionālajām interesēm un potenciālu apmainīties zināšanām, kompetencēm, mācīšanas pieejām, metodēm, izmantotajiem līdzekļiem u.tml. Abas iestādes ir ieinteresētās nākotnē iesaistīties kopīgā pētniecībā, kas ir viena no LJK mazāk attīstītajām aktivitātēm. Pētniecības aktivitātēs lielas priekšrocības var dot ģeogrāfiski tuvais partneru novietojums, vecāka gada gājuma pasniedzēju (potenciāli pētīt spējīgākās, pieredzējušākās un zinošākās personāla daļas) krievu valodas pārzināšana (liela daļa vecāka gada gājuma pasniedzēju labāk kā svešvalodu pārvalda krievu valodu) un atšķirīgo, tomēr stipri saistīto jūrniecības zinātņu fokuss.

Ziņas par projekta īstenošanu:

  1. LJK uzsāk sadarbību ar Kaļiņingradas Valsts tehnisko universitāti 
  2. LJK pārstavju vizīte KSTU Fotogalerija
  3. KVTU pārstāvju vizīte LJK
  4. Pieredzes apmaiņā uz Ņujorkas štata Universitātes Jūrniecības koledžu 
  5. LJK pārstāvju vizītes SUNY Maritime College fotogalerija šeit
  6. LJK viesojas Ņujorkas štata Universitātes Jūrniecības koledžas pārstāvji
  7. Žurnāls "Jūrnieks" Nr.3 2019.gads (36.lpp.) Sāk sadarbību ar Ņujorkas Universitātes Jūrniecības koledžu

Saziņa ar projekta koordinatori:
LJK projektu speciāliste Kristīne Zariņa, erasmusplus(pie)ljk.lv, kristine.zarina(pie)ljk.lv

Atpakaļ