Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts LitLatHV


Projekta nosaukums: Lietuvas un Latvijas elektrotehnikas un augstsprieguma tehnoloģiju nozares speciālistu mobilitātes un nodarbināmības veicināšana
Projekta nosaukums angļu valodā: Enhancement of the mobility and employability of Lithuanian and Latvian specialists in the field of electrical engineering and high voltage technologies
Projekta akronīms: LitLatHV

Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr.: LLI-24
Projekta partneri: 
Projekta vadošais partneris: Lietuvas Jūras Akadēmija(LJA);
Sadarbības partneri: Liepājas Jūrniecības koledža(LJK); Kauņas Tehniskā koledža (KTK), Rīgas Tehniskā universitāte (Ventspils filiāle) (RTU VF), Ventspils Tehniskums (VT).

Projekta īstenošanas laiks: 01.04.2017. – 31.03.2019 (24 mēneši)
Projekta mērķis: Paaugstināt Lietuvas un Latvijas speciālistu mobilitāti un nodarbināmību elektroinženierijas un augstsprieguma tehnoloģiju nozarēs.
Projekta piešķirtais finansējums: kopējais projekta finansējums - EUR 915 322,51,  t.sk. EUR 778 024,10 ERAF līdzfinansējums (85%) un 137 298,41 valsts finansējums (15%). LJK piešķiramā finansējuma kopējā daļa - EUR 139 512,25, no tiem 118 585,41 ERAF līdzfinansējums un EUR 20 926,84 Latvijas valsts budžeta finansējums.

Mērķa auditorija: iesaistīto institūciju elektroinženierijas un augstsprieguma tehnoloģiju speciālisti (darbinieki) un studējošie
Galvenās aktivitātes: 

  1. 6 specializētu praktisko laboratoriju izveide un iekļaušana studiju programmās (LJK: Tehnoloģiskais simulators:Diesel-Electric LNG Carrier kuģa modelis (finansējums - 102 346 EUR);
  2. 13 studējošajiem paredzēto studiju priekšmetu programmu izstrāde/ atjaunošana (LJK: Kuģa elektroinženierija un elektroniskā inženierija (Ship Electrical Engineering and electronic engineering); Automātiskās un kontroles sistēmas kuģa energoapgādes iekārtās (Automatic and control systems for ship power equipment);
  3. 2 pieaugušo izglītībai (mūžizglītība) paredzēto kursu atjaunošana un attīstīšana;
  4. kopīgu metodisko materiālu izstrāde 3 valodās. 
     

Paralēli iepriekšminētajām galvenajām aktivitātēm visa projekta laikā, tiks organizētas pieredzes apmaiņas aktivitātes, ekskursijas pie potenciālajiem darba devējiem, treniņapmācības u.c. aktivitātes institūciju darbinieku un studējošo kompetenču attīstībai un kvalifikācijas celšanai elektroinženierijas un augstsprieguma tehnoloģiju jomās.

Saite uz Programmas mājas lapu  www.latlit.eu  par projektu
Saite uz oficiālo ES mājas lapu  www.europa.eu  
Par projektu lietuviešu valodā šeit

Šī informācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī publikācijas saturu pilnībā atbild Liepājas Jūrniecības koledža, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Projekta ziņas un aktualitātes:

05.04.2017. Notika projekta uzsākšanas tikšanas un parakstīts Partnerības līgums. Vizītes laikā notika arī pieredzes apmaiņa, kuras laikā Latvijas un Lietuvas partneriem bija iespēja apmeklēt "Rietumu Kuģu būvētavu",  sīkāk lietuviešu valodā šeit un Aktualitātes šeit
02.07.2017. - 08.07.2017.  3 LJK pasniedzēji kopā ar 12 partnera pārstavjiem izgājuši apmācības, kuru tēma bija  „MAR5 - Jūras un Ārzonas augstsprieguma spēkstaciju iekārtu un sistēmu drošas ekspluatācijas principi”, kas notika AK Faradeja apmācību un praktisko nodarbību centrā, Kipras pilsētā Limasolā. Vairāk šeit Koledžas mācību spēki papildina zināšanas Kiprā  Fotogalerija šeit
29.09.2017. RTU Ventspils filiālē notika projekta Pirmā Vadības grupas un Pirmā Uzraudzības komitējas tikšanas. Vizītes laikā notika arī pieredzes apmaiņa, kuras laikā projekta partneru pārstāvjiem bija iespēja apmeklēt "Ventspils nafta" terminālu.
31.01.2018.  LJK Liepājā notika projekta Otrā Vadības grupas sanāksme. Vizītes laikā tika organizēta pieredze apmiaiņa ar un tika apmeklēta SIA “AE Partner” piederoša elektrotehnisko un automatisko iekārtu ražotne.  Vairāk šeit 
18.05.2018LJK uzstādītās Mašintelpas simulatora jaunas darba vietas
21.05.2018. - 25.05.2018. LJK un LJA instruktori izgāja apmācības darbam ar LNG pārvadājumu kuģa (Diesel-Electric LNG Carrier, MAN L51/60DF) dīzeļdzinēja mašīntelpas simulatoru
19.09.2018. LNG pārvadājumu kuģa (Diesel-Electric LNG Carrier, MAN L51/60DF) dīzeļdzinēja mašīntelpas simulatora oficiāla atklāšana, relize šeit 
21.09.2018. Lietuvā Kauņā KTK notika Treša projekta vadības grupas sanāksme un Otrā Uzraudzības komitēja sanāksme, vīzītes laikā Latvijas un Lietuvas partneriem apmeklēja "Kauņas Algirda Brazauska hidroelektrostaciju".
14.11.2018. – Apvienotas pilot apmācības “ Kompetences pilnveides kursi kuģu inženieriem ( vadības līmenis)”, organizēti LJK un nodrošināta tiešsaistes apmācības projekta partnerinstitūcijām.
23.11.2018. – Apvienotas pilot apmācības “Drošības noteikumi augstsprieguma iekārtu izmantošanai uz krasta” (“Safety rules for HV equipment on shore side”), organizēti RTU VF un nodrošināta tiešsaistes apmācības projekta partnerinstitūcijām.
11.12.2018. – Apvienotas pilot apmācības “Staciju un apakšstaciju elektroiekārtas” (“Electrical equipment of stations and substations”) organizēti KTK un nodrošināta tiešsaistes apmācības projekta partnerinstitūcijām.
13.12.2018.  – Apvienotas pilot apmācības “Augstsprieguma iekārtu drošības noteikumi uz kuģiem” (“Safety rules for HV equipment on ships”) organizēti LAJM un nodrošināta tiešsaistes apmācības projekta partnerinstitūcijām.
15.02.2019. – Apvienotas pilot apmācības “Sadales tikli” (“Distribution networks”), organizēti RTU VF un nodrošināta tiešsaistes apmācības projekta partnerinstitūcijām.
18.02.2019. – Apvienotas pilot apmācības “Augstsprieguma izmērīšanas parametri ” (“Measurement of HV parametrs”), organizēti KTK un nodrošināta tiešsaistes apmācības projekta partnerinstitūcijām.
20.02.2019. – Apvienotas pilot apmācības “Pilot kurss par karjeras attīstība speciālistiem, kas strada ar elektro inženierijas un augstsprieguma tehnoloģijām” (“Pilot course on career development of specialists in electrical engineering and high voltage technologies”), organizēti VT un nodrošināta tiešsaistes apmācības projekta partnerinstitūcijām.
01.03.2019. – Projekta LitLatHV Noslēguma konference, 3 Vadības komitējas sanāksme un 4 Darba grupas tikšanas, Ventspils tehnikums, Ventspils, Latvija.
01.03.2019. – Vīzītes laikā Latvijas un Lietuvas partneriem apmeklēja HansaMatrix uzņēmumu.
15.03.2019. – Projekta LitLatHV Noslēguma pasākums Lietuvas Jūras akadēmijā, Lietuvā.

Ziņas masu medijos
Apvienojas, lai uzlabotu mācību programmas
Jūrniecības koledžas mācībspēki papildina zināšanas Kiprā

Liepājas Jūrniecības koledžā atklāj jaunās telpas un mācību iekārtas

Saziņa ar projekta vadītāju: J.Zalomova, +371 27089970, jekaterina.zalomova(pie)ljk.lv

Atpakaļ