Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekts “MaJoRSkills”

Turpinot attīstīt starptautisko sadarbību un izmantojot Erasmus+ programmas sniegtās plašās iespējas, Liepājas Jūrniecības koledža pirmo reizi iesaistījusies Erasmus+ programmas 2. pamatdarbības stratēģiskās partnerības projektā labas prakses apmaiņai. Projektā ar nosaukumu “Jauno nākotnes speciālistu nodarbināmības veicināšana un darbam nepieciešamo prasmju uzlabošana” LJK ieņem vadošā partnera lomu. Tas izstrādāts sadarbībā ar Vācijas un Itālijas PIA partnerinstitūcijām un ir vērsts uz iesaistīto institūciju vidējās profesionālās izglītības pēdējo kursu audzēkņu galveno pamatprasmju jeb pamatkompetenču pilnveidošanu, labākai sagatavotībai darba attiecību uzsākšanai.

Ideja par projektu radusies, novērojot jauniešu problēmas, kas saistītas ar sevis pasniegšanu un vispārēju uzvedību darba vidē. ES un valstu līmenī arvien vairāk tiek atzīta vajadzība uzlabot to prasmju un kompetenču kvalitāti un nozīmi, ar kurām jaunie eiropieši pamet skolas. Jauniešiem ir īpaši grūti iekļūt darba tirgu, ņemot vērā, ka viņi nav pietiekami sagatavoti - tiem trūkst ne tikai profesionālās pieredzes un ar profesiju saistīto zināšanu, bet arī pamatprasmes. Tas ietekmē augstākā līmeņa studējošos ne tik daudz, cik tas ietekmē vidējās profesionālās izglītības apguvējus, kuri pēc absolvēšanas, ja neturpina studijas augstākās izglītības iestādēs, gatavojas ienākt darba tirgū. Ņemot vērā, ka profesionālā vidējā izglītība tās apguvējiem galvenokārt sniedz ar profesiju saistītās prasmes un nodrošina vidējās izglītības galveno priekšmetu apguvi, tad laika trūkuma un sablīvētās mācību programmas dēļ netiek pietiekami apgūtas darba attiecību veiksmīgai uzsākšanai un pietiekamai konkurētspējai darba tirgū nepieciešamās pamatprasmes.

Projekts paredz jauniešos pilnveidot galvenās kompetences jeb pamatprasmes, kā to noteikusi Eiropas Komisija (Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32006H0962]). Pēc Eiropas Komisijas ieteiktā definējuma galvenās kompetences jeb pamatprasmes ir tās, kuras nepieciešamas indivīdiem sevis pilnveidošanā un attīstībā, pilsoniskā aktivitātē, sociālajā iekļaušanā un nodarbinātībā. Kopumā pastāv 8 šādas kompetences. Projekts “MaJoRSkills” ar plašu apmācību programmu trīs jaukta tipa mobilitāšu ietvaros plāno projekta pasākumu dalībniekos attīstīt daļu no tām: komunikācijas prasmes svešvalodās, digitālās prasmes, sociālās un pilsoniskās prasmes, pašiniciatīvu un uzņēmējdarbības garu, kultūras izpratni un izpausmi.

Detalizēta informācija par projektu:

Erasmus+ projekta nosaukums: Jauno nākotnes speciālistu nodarbināmības veicināšana un darbam nepieciešamo prasmju uzlabošana
Projekta akronīms: MaJoRSkills
Erasmus+ programmas pamatdarbība: 2. pamatdarbība, stratēģiskās partnerības pieredzes apmaiņai PIA sektorā
Erasmus+ projekta Nr..: 2017-1-LV01-KA202-035458
Projekta īstenošanas periods: 20.09.2017 - 19.05.2019 (20 mēneši)
Projekta budžets: Eiropas Komisijas līdzfinansējums 64 600, 00 EUR (100%).
Finansējuma saņēmējs: Liepājas Jūrniecības koledža (LJK)
Projekta partneri: Vācijas Šlēsvigas-Holšteinas federālās zemes Nordfrieslandes rajona Husumas profesionālās skolas (Berufliche Schule des Kreises Nordfriesland in Husum), Vācijā, un Eugenio Barsanti vārdā nosauktajā Massas profesionālas izglītības mācību iestādē (IIS BARSANTI MASSA), Itālijā.

Mērķa grupa: projektā iesaistīto institūciju PIA audzēkņi.

Galvenās aktivitātes:
Galvenā ieteicamā pieeja galveno pamatprasmju apgūšanai ir interaktīvas mācību vides nodrošināšana, kurā audzēkņi var iesaistīties praktiskos, uz izpēti balstītos uzdevumos. Projekta partneri ir ieplānojuši 3 jaukta tipa mobilitāšu (blended mobility) aktivitātes. Katra iestāde rīkos vienu šādu 5 dienu ilgu pasākumu, uzņemot viesus no partnervalstīm un iesaistot savus audzēkņus, un piedalīsies divos pārējo iesaistīto institūciju rīkotajos jauktā tipa mobilitāšu pasākumos ārvalstīs. Katrs jauktā tipa mobilitātes pasākums ir iedalīts aktivitātēs, kur apmācību programmas veido un apvieno iesaistošas lekcijas, izglītojošas spēles, pašpārbaudes un testus par galveno pamatprasmju tēmām, u.c. aktivitātes, tiktu attīstītas šīs pamatprasmes.

Plānotais aktivitāšu saturs ir sekojošs:
Jauktā tipa - uzņemošā mobilitātes pasākums iestāde - LJK, Latvija:
Komandas veidošana un darbs komandā; Komunikācija darba vidē
 Jauktā tipa mobilitātes pasākums - uzņemošā iestāde - IIS Barsanti Massa, Itālija:
Sevis pasniegšana potenciālajiem darba devējiem
 Jauktā tipa mobilitātes pasākums - uzņemošā iestāde - BS Husum, Vācija:
Iniciatīva, uzņēmējdarbība un līderība; Digitālās prasmes mūsdienu mācību un darba vidē.

Papildus šīm galvenās pamatprasmes attīstošajām aktivitātēm, katrs jauktā tipa mobilitātes pasākums ietvers iedvesmojošas vizītes uzņēmumos, valsts iestādēs un organizācijās. Kā arī lekcijas par un ap uzņemošo valstu darba vidi un kultūru kā tādu. Visas aktivitātes tiks organizētas angļu valodā.

Katra iestāde atlasīs 10 dalībniekus (vidējās profesionālās izglītības programmu audzēkņus) + iecels 2 pavadošas personas, lai piedalītos katrā mobilitātes pasākumā. Tā kā plānoti ir tieši jauktā tipa mobilitāšu pasākumi, kas nozīmē reālās mobilitātes apvienošanu ar virtuālu mobilitāti, tad daļa no lekcijām un aktivitātēm tiks filmēta un videomateriāli ievietoti speciāli izveidotā projekta YouTube kanālā, kā arī ietvaros tapušie mācību materiāli (prezentācijas, izdales materiāli), tiks padarīti pieejami visiem interesentiem eTwinning vidē un Moodle sistēmā.

Projekta rezultāti:
1) uzlabotas pamatprasmes vidējās profesionālās izglītības programmu audzēkņos - it īpaši komunikācijas prasmes dzimtajā valodā un svešvalodās (angļu valodā); digitālās prasmes, sociālās un pilsoniskās prasmes, prasme uzņemties iniciatīvu, līderisms un uzņēmējdarbības gars, kā arī dažādo ES kultūru apzināšanās - padarot tos labāk sagatavotus un konkurētspējīgus darba tirgū;
2) paplašināta audzēkņu piederības un apziņas izjūta attiecībā uz to, ka viņi ir Eiropas Savienības kopienas locekļi, parādot dzīvi, izglītību, darba vidi un tradīcijas citās ES daļās;
3) vidējās profesionālās izglītības plānošanas veicināšana, izglītības programmās vairāk iekļaujot mācību priekšmetus un aktivitātes audzēkņu galveno pamatprasmju pilnveidošanai;
4) skolotāju iedvesmošana mācību procesā biežāk izmantot IKT un neformālās metodes;
5) līdzīgu PIA nozares iestāžu iedvesmošana izmantot mūsu pieeju un īstenot līdzīgus projektus, lai atrastu veidus, kā mācīt un pilnveidot pamatprasmes.

Ziņas
2017.
Palīdzēs jauniešiem sagatavoties darba attiecību uzsākšanai

2018
Koledžu apmeklē jaunieši no Vācijas un Itālijas   Fotogalerija šeit

2019
LJK audzēkņi viesojas Itālijas partneriestādē IIS Barsanti massa 
LJK audzēkņi viesojas Vācijas partneriestādē BS Husum

Youtube

  1. MaJoRSkills lesson 1 Learning Activity - Teamwork&Team Building - LATVIA
  2. MaJoRSkills lesson 2  Learning Activity - Communication - LATVIA
  3. MaJoRSkills lesson 3   Leraning Activity - Self Representation to Potential Employers - ITALY
  4. MaJoRSkills lesson 4  Leraning Activity - Initiative, Entrepreneurship and Leadership - GERMANY
  5. MaJoRSkills lesson 5  Learning Activity - Digital Competences in Today's Learning and Working Environment - GERMANY

Projekta informācija un materiāli pieejami eTwinning platformā: šeit

Projekta YouTube kanāls: šeit

Saziņa ar projekta koordinatoru: Kristīni Zariņu erasmusplus[pie]ljk.lv 

 

 

Atpakaļ