Darba spēka konkurences uzlabošana Latvijas – Lietuvas jūrniecības inženieru sektorā

Projekta nosaukums: Darba spēka konkurences uzlabošana Latvijas – Lietuvas jūrniecības inženieru sektorā (LLIV-289 Improvement of the Competitiveness of Lithuanian-Latvian Maritime Sector Engineers (LTLVMARINE ENGINEERS)

Projekta īstenotājs: Liepājas Jūrniecības koledža, Lietuvas Jūras akadēmija

Projekta īstenošanas laiks: 04.2012. - 10.2013.

Projekta vispārīgais mērķis: Nostiprināt sadarbību starp abām izglītības iestādēm topošo jūras inženieru speciālistu apmācībā, kā arī nodrošināt jūrniecības speciālistu mūžizglītības iespēju, kā arī sniegt kvalificētu atbalstu jūrniecības speciālistiem kvalifikācijas celšanas jomā, uzlabojot apmācības kvalitāti , programmas, studiju procesa infrastruktūru.

Projekta finansējums: 974521 EUR, tai skaitā: ESF - 801632;

Mērķa auditorija: LJK studējošie, kvalifikācijas paaugstināšanas kursu klausītāji (vadības līmeņi) un akadēmiskais personāls

Galvenās aktivitātes: Šī projekta rezultātā ir izremontētas un pārbūvētas telpas, kurās ir izvietoti angļu valodas un kuģu elektro-automātikas kabineti.
Izremontētās telpas aprīkotas ar jaunām mēbelēm un datoriem.
Projekta ietvaros pārskatīja un atjaunoja mācību programmas, tika uzrakstīti mācību materiāls un metodiskie norādījumi Jūrnieku angļu valodas apguvei, tā pat arī elektro-automātikas apguvei.
Veikta pilotgrupas apmācība uz jaunās programmas bāzes. Programmas realizēšanā piedalījās 10 cilvēki no Klaipēdas Jūras akadēmijas un 5 cilvēki no Liepājas Jūrniecības koledžas.
Projekta gaitā notikusi pasniedzēju kvalifikācijas paaugstināšana ārzemju mācību iestādē, kur viņi iepazinās ar mācību aprīkojumu un piedalījās praktiskās nodarbībās, par ko saņēma attiecīgu dokumentu.

Papildinformācija: LJK projektu specialists+371 27089970

Atpakaļ