Liepājas Jūrniecības koledžas sniegtie maksas pakalpojumi

1. Dienesta viesnīcas pakalpojumi (īres maksa)
1.1. izglītojamiem, kas mācās vai studē budžeta grupā1

viena vieta mēnesī

19,55

0,00

19,55

1.2. izglītojamiem, kas mācās vai studē maksas grupā1

viena vieta mēnesī

45,56

0,00

45,56

1.3. citām personām6        
1.3.1. citām personām par vienu vietu diennaktī

viena vieta diennaktī

8,01

0,00

8,01

1.3.2. citām personām par vienu vietu mēnesī

viena vieta mēnesī

150,79

0,00

150,84

2. Kancelejas pakalpojumi        
2.1. arhīva dokumentu, izziņu sagatavošana un izsniegšana6
2.1.1. arhīva dokumentu izsniegšana divu nedēļu laikā

viens komplekts

10,91

0,00

10,91

2.1.2. diploma pielikuma dublikāta sagatavošana latviešu un angļu valodā

viens komplekts

12,59

0,00

12,59

2.1.3. sekmju izraksta dublikāta sagatavošana (Jūrskola)

viens komplekts

9,44

0,00

9,44

2.1.4. arhīva izziņa, kas apliecina, ka persona mācījusies Liepājas Jūrniecības koledžā

viens komplekts

8,45

0,00

8,45

2.1.5. arhīva izziņas sagatavošana trīs dienu laikā

viens komplekts

10,86

0,00

10,86

2.1.6. atkārtotas arhīva izziņas sagatavošana

viens komplekts

1,18

0,00

1,18

2.1.7. akadēmiskās izziņas vai sekmju izraksta sagatavošana esošajiem studentiem

viens komplekts

1,17

0,00

1,17

2.1.8. dokumentu nosūtīšana ierakstītā vēstulē

viens komplekts

5,14

0,00

5,14

2.1.9. studentu apliecības dublikāta izgatavošana

viena vienība

2,98

0,00

2,98

2.1.10. diplomdarbu ievākošana3

viena vienība

11,42

0,00

11,42

2.2. reflektantu dokumentu pieņemšana un reģistrēšana3

viens reflektants

19,30

0,00

19,30

3. Ar izglītības procesu saistītie pakalpojumi3
3.1. maksājumi par akadēmisko parādu kārtošanu
3.1.1. noslēguma pārbaudījums (eksāmens)

viens pārbaudījums

176,02

0,00

176,02

3.1.2. eksāmena/ieskaites kārtošana

viens pārbaudījums

11,20

0,00

11,20

3.1.3. atkārtota kvalifikācijas darba izstrāde un aizstāvēšana

viens kvalifikācijas darbs

162,44

0,00

162,44

3.1.4. prakses aizstāvēšana

viena prakse

21,77

0,00

21,77

3.2. vērtējums par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu

viena persona

35,05

0,00

35,05

3.3. konsultācijas (ārpus programmā paredzētajām)

viena akadēmiskā stunda

8,11

0,00

8,11

4. Izglītības pakalpojumi
4.1. profesionālās tālākizglītības programmas3

viena programma

tāme

0,00

 
4.2. profesionālās pilnveides programmas3

viena programma

tāme

0,00

 
4.3. modulārās profesionālās izglītības programmas moduļa apguve3

viens modulis

tāme

0,00

 
4.4. neformālās izglītības programma

viena akadēmiskā stunda

tāme

21 %

 
 

Cenrādis saskaņā ar:

Ministru kabineta noteikumi Nr. 171
Rīgā 2021. gada 18. martā (prot. Nr. 28 10. §)