Rakstiskā izsole nekustamam īpašumam Liepājā, Uliha ielā 5, (kadastra Nr. 1700 031 0092 001) nedzīvojamo telpu (kafejnīcas) nomai

Lēmums par izsoles rezultātu pieņemts 08.02.2018.g.

Nomas līgums tiks slēgts ar SIA „ĢIMENES SALIŅAS”, reģ. Nr.42103078633

Nomas tiesību izsoles organizēšanas komisijas sēdes protokola izraksts

 

NOMAS OBJEKTA PIRMREIZĒJĀ RAKSTISKĀ IZSOLE

Pieteikšanās līdz:

08.02.2018. plkst. 10:00

Izsoles datums:

08.02.2018. plkst. 10:00

Izsoles vieta:

Liepājas Jūrniecības koledžā, Uliha ielā 5, Liepāja

Objekta veids:

Komerctelpas

Pilsēta:

Liepāja

Iela:

Uliha

Mājas vārds / numurs:

5

Telpu grupas apzīmējums

Nedzīvojamās telpas

Zemesgabala platība (m2):

Proporcionāli telpu platībai

Būves / būvju kadastra apzīmējums:

1700 031 0092 001

Būvju / telpu platība (m2):

28,60 m2

Lietošanas mērķis:

Sabiedriskās ēdināšanas telpa

Ēkas stāvu skaits:

4 virszemes un 1 apakšzemes

Objekta stāvs:

- 1 stāva telpa Nr. 55.

Nosacītā nomas maksa mēnesī EUR/m2 (bez PVN):

2,65 EUR/m2

Nosacītā nomas maksa mēnesī par objektu kopā EUR (bez PVN):

75,79 EUR 

Nomas termiņš:

Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas un saskaņošanas Izglītības un zinātnes ministrijā un ir spēkā līdz 2020.gada 12.februārim.

Cita nomas objektu raksturojoša informācija

Nosacītā nomas maksa neietver:

  1. Ūdens un kanalizācijas apmaksu 1 m3 apjomā, saskaņā ar komunālo pakalpojumu sniedzēju tarifiem.
  2. Elektroenerģijas apmaksu(faktiski patērētā elektroenerģija)  pēc skaitītāja rādījuma, saskaņā ar komunālo pakalpojumu sniedzēju tarifiem.

Citi iznomāšanas nosacījumi:

Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā noradītajam pieteikšanās datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu. Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums atkārtotai rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.

Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis.

Objekta apskates vieta un laiks:

Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu.

Lorita Siksna

Tālr. 63484623

e-pasts:  lorita.siksna@ljk.lv.

Līguma projekts:

Lejupielādējams VAS „Valsts nekustamie īpašumi”, Liepājas Jūrniecības koledžas mājaslapā: www.ljk.lv/izsoles kā pielikums nomas noteikumiem, vai sazinoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu.

Lorita Siksna

Tālr. 63484623

e-pasts:  lorita.siksna@ljk.lv

 

/uploads/filedir/nomas_kartibas_noteikumi.docx

/uploads/filedir/Iznomajamas telpas_1.pdf

Atpakaļ