Norit LJK projekta starptautiska izvērtēšana

 

 

 

Projekta „Labākas pārvaldības nodrošināšana Liepājas Jūrniecības koledžā” ietvaros noslēgts līgums ar Lietuvas Jūras akadēmijas lektoru Viktoru Senčilu, kurš atbilstoši projekta prasībām, starptautiskā līmenī izvērtēs Liepājas Jūrniecības koledžas (LJK) izstrādāto pārmaiņu vadības un īstenošanas plānu, kas ietver studiju programmu “Jūras transports”, “Kuģu vadīšana”, “Jūras transports – kuģu mehānika” un “Kuģu mehānika” modernizāciju. Tāpat V. Senčila izvērtēs projektā izstrādātos un ieviestos LJK pārvaldības sistēmas uzlabojumus, kā arī vērtēs kvalitātes vadības sistēmu un ieviestos e-risinājumus.

Pārmaiņu vadības un īstenošanas plāns, kas paredz studiju programmu modernizāciju, ir izstrādāts un jau apstiprināts LJK Koledžas padomes sēdē. Savukārt piesaistītā eksperta uzdevums būs veikt šī plāna analīzi un sniegt starptautisko salīdzinošo izvērtējumu un iesniegt LJK rekomendācijas, kas tiks ņemtas vērā minētā plāna pilnveidē un uzlabojumu praktiskajā ieviešanā.

Savukārt, izvērtējot projektā pilnveidoto LJK organizatorisko un pārvaldības struktūru un LJK iekšējo finansēšanas modeli, eksperta uzdevums būs veikt izstrādāto pārvaldības uzlabojumu starptautisko salīdzinošo izvērtējumu un iesniegt rekomendācijas, kas arī tiks ņemtas vērā minētā plāna pilnveidē un uzlabojumu ieviešanā.

Bet LJK kvalitātes vadības sistēmas pilnveides starptautiskās salīdzinošās izvērtēšanas rezultātā tiks izvērtēta šīs sistēmas atbilstība starptautisko normatīvo aktu prasībām  - ISO 9001 standartam un STCW konvencijai.

Īstenojot šo projektu, LJK tiks ieviesta informācijas e-pārvaldība, proti, optimizēta dokumentu aprite, to apstrāde, kā arī tiks nodrošināta studiju procesa un izglītojamo dokumentācijas aprite e-vidē un automatizēta pedagogu darba laika uzskaite e-formātā, ņemot vērā katra pedagoga slodzi un faktiski nostrādātās stundas, u.c.. Projektā tiks uzlabota arī finanšu vadības sistēma, kā arī tiks papildināts un attīstīts savstarpējais Liepājas Jūrniecības koledžas un Lietuvas Jūras akadēmijas e-koplietošanas risinājums, kas attīstīts uz Moodle sistēmu bāzes pamata. Piesaistītā eksperta uzdevums būs veikt ieviestās e-pārvaldības sistēmas starptautisko salīdzinošo izvērtējumu un izstrādātās rekomendācijas iesniegt LJK. 

Uzziņai:

 • Projekts tiek realizēts 8.2.3 specifiskais atbalsta mērķa "Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās"
 • Projekta Nr. 8.2.3.0/18/A/015
 • Projekta mērķis ir Liepājas Jūrniecības koledžas (turpmāk tekstā – LJK) attīstības stratēģijas un rezultātu pārvaldības ieviešana, kas tiks nodrošināta, pilnveidojot LJK četru studiju programmu kvalitāti atbilstoši jaunākajām tirgus un jūrniecības nozares tendencēm, izstrādājot un ieviešot administratīvo sistēmu, kas ļaus efektīvāk izmantot pieejamos resursus, nodrošināt labāku LJK pārvaldību un vadības personāla kompetenču un prasmju paaugstināšanu.
 • Projekta ietvaros tiks veiktas sekojošās darbības:
  - panākta studiju programmu “Jūras transports”, “Kuģu vadīšana”, “Jūras transports – kuģu mehānika” un “Kuģu mehānika” satura pilnveide un salāgošana ar nozares attīstības vajadzībām;
  - pilnveidota organizatoriskā un pārvaldības struktūra;
  - pilnveidota LJK iekšējās kvalitātes vadības sistēma un LJK pārvaldības struktūra;
  - ieviesta E-pārvaldības sistēma;
  - nodrošināta vadības personāla apmācība.

Īstenojot projekta mērķi un plānotās darbības, tiks panākta LJK stratēģiskā attīstība un ieviesta rezultātu pārvaldība.
Projekta mērķa grupa: augstākas izglītības institūcija - LJK, kuru pārstāv LJK studējošie, akadēmiskais un administratīvais personāls, uz kuriem attieksies projekta darbības un kurus tieši ietekmēs projekta rezultāti.
Projekta plānotas izmaksas: 187 199,23 euro, no kuriem ESF finansējums – 159 119,34 euro, Valsts līdzfinansējums – 28 079,89 euro.
Projekta īstenošanas laiks: 48 mēneši (22.11.2018. - 21.11.2022.)

Indra Grase
Liepājas Jūrniecības koledžas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Atpakaļ