Liepājas Jūrniecības koledža ieguvusi ISO sertifikātu

 

 

 

 

Liepājas Jūrniecības koledža (LJK) ir ieguvusi ISO 9001:2015 kvalitātes vadības sistēmas sertifikātu, kas apliecina, ka mācību iestādē ir izveidota un ieviesta kvalitātes vadības sistēma, kas atbilst standarta ISO 9001:2015 prasībām.

Kvalitātes sertifikātu LJK piešķīra starptautiska sertifikācijas firma "Bureau Veritas Quality International" (BVQI), kas apliecināja, ka Liepājas Jūrniecības koledžas pārvaldības sistēma ir auditēta un atzīta kā atbilstīga 9001:2015 kvalitātes pārvaldības sistēmas standarta prasībām pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības, profesionālās vidējās izglītības, profesionālās pilnveides izglītības un mācību kursu programmu izstrādes un īstenošanas jūrniecības jomā.

Darbs sertifikāta saņemšanai tika uzsākts 2019.gadā. Īpaša uzmanība tika pievērsta darbinieku apmācībai. Tika izstrādāta un ieviesta efektīva kvalitātes vadības sistēma.

Vadības sistēmas sertifikāta saņemšana apliecina, ka Liepājas Jūrniecības koledža seko starptautiskiem kvalitātes vadības principiem, uzturot kvalitātes vadības sistēmu visās mācību iestādes struktūrvienībās.

Uzziņai:
Projekts tiek realizēts 8.2.3 specifiskais atbalsta mērķa "Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās".
Projekta Nr. 8.2.3.0/18/A/015
Projekta mērķis ir Liepājas Jūrniecības koledžas (turpmāk tekstā – LJK) attīstības stratēģijas un rezultātu pārvaldības ieviešana, kas tiks nodrošināta, pilnveidojot LJK 4 studiju programmu kvalitāti atbilstošme jaunākajām tirgus un jūrniecības nozares tendencēm, izstrādājot un ieviešot administratīvo sistēmu, kas ļaus efektīvāk izmantot pieejamos resursus, nodrošināt labāku LJK pārvaldību un vadības personāla kompetenču un prasmju paaugstināšanu.
Projekta ietvaros tiks veiktas sekojošās darbības:- panākta studiju programmu “Jūras transports”, “Kuģu vadīšana”, “Jūras transports – kuģu mehānika” un “Kuģu mehānika” satura pilnveide un salāgošana ar nozares attīstības vajadzībām;
- pilnveidota organizatoriskā un pārvaldības struktūra;
- pilnveidota LJK iekšējās kvalitātes vadības sistēma un LJK pārvaldības struktūra;
- ieviesta E-pārvaldības sistēma;
- nodrošināta vadības personāla apmācība.

Īstenojot projekta mērķme un plānotās darbības tiks panākta LJK stratēģiskā attīstībā un ieviesta rezultātu pārvaldība.

Projekta mērķa grupa: augstākas izglītības institūcija - LJK, kuru pārstāv LJK studējošie, akadēmiskais un administratīvais personāls, uz kuriem attieksies projekta darbības un kurus tiešme ietekmēs projekta rezultāti.
Projekta plānotas izmaksas: 187 199,23 euro, no kuriem ESF finansējums – 159 119,34 euro, Valsts līdzfinansējums – 28 079,89 euro.
Projekta īstenošanas laiks: 48 mēnešme (22.11.2018. - 21.11.2022.)

Indra Grase
Liepājas Jūrniecības koledžas
sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Atpakaļ