Labākas pārvaldības nodrošināšanas projekta rezultātus prezentē IZM

                Šī gada 19.februārī Liepājas Jūrniecības koledžas (LJK) direktora vietnieks administratīvajā darbā Jānis Džeriņš un LJK vadošā projektu speciāliste Jekaterina Zalomova Izglītības un zinātnes ministrijā prezentēja projekta „Labākas pārvaldības nodrošināšana Liepājas Jūrniecības koledžā” rezultātus. Sanāksmi vadīja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktora vietniece augstākās izglītības jomā Dace Jansone. Sanāksmē piedalījās pārstāvji no Izglītības un zinātnes ministrijas, Kultūras ministrijas, Centrālās finanšu un līgumu aģentūras un citām valsts institūcijām.

Sanāksmē LJK pārstāvji ziņoja par Eiropas Savienības (ES) fondu apguvi projektā "Labākas pārvaldības nodrošināšana Liepājas Jūrniecības koledžā", tai skaitā sniedza ziņojumu par 2019. gada pavasara sanāksmes laikā IZM izteikto ieteikumu ieviešanu saistībā ar 8.5.3.SAM projekta saturisko un finanšu progresu. LJK pārstāvji informēja par 8.5.3.SAM projekta saturisko darbību progresu, t.sk. plānotajiem iepirkumiem, laika grafiku un finanšu progresu šādos projektā plānoto tematisko darbību virzienos:

 1. esošo studiju programmu satura salāgošana ar nozares attīstības vajadzībām;
 2. organizatoriskās un pārvaldības struktūras pilnveide;
 3. kvalitātes vadības sistēmas pilnveide;
 4. e-risinājumu, digitalizācijas risinājumu un koplietošanas risinājumu ieviešana;
 5. vadības personāla kompetenču pilnveide.

J. Zalomova informēja, ka projekta progress kopumā atbilst plānotajam, projekta darbībās ir nebūtiskas novirzes no plānotā īstenošanas grafika, kas neapdraud projekta kopējo plānu vai mērķu izpildi. Saturisku izmaiņu nav.

Attiecībā uz 2019. gada pavasara sanāksmē IZM izteikto ieteikumu LJK izvērtēt un nepieciešamības gadījumā pilnveidot LJK esošo studiju programmu mācību kursu un priekšmetu saturu tādu caurviju un vispārējo kompetenču iegūšanai atbilstoši nozares attīstības vajadzībām, kas neskar speciālās kompetences prasības atbilstoši jūrnieka kvalifikācijai. LJK pārstāvji informēja, ka šo jautājumu izvērtēs semestra beigās, kad pārmaiņu aģents būs izvērtējis esošo studiju programmu saturu. Ņemot vērā to, ka jūrnieka profesija ir reglamentēta profesija, mācību kursu saturs tiek veidots pēc starptautiskiem moduļiem un prasībām, kas tiek stingri reglamentēti (noteikts laiks, cik, ko un kā jāmāca).

J. Zalomova pozitīvi vērtē neatkarīgā pārmaiņu aģenta iesaisti LJK iekšējā audita veikšanā un pārmaiņu ieviešanā, jo tiek iegūts „skats no malas”, kas ļauj objektīvāk izvērtēt procesus un ieviest efektīvākus pārvaldes mehānismus.

Atbildot uz IZM pārstāvja jautājumu, kāds ir progress LJK attīstības stratēģijas ieviešanā, tai skaitā, kurās sadaļās ir lielāks progress un kurās vērojamas problēmas, LJK pārstāvis informēja, ka labāks rezultāts, nekā tika plānots, ir infrastruktūras attīstībā, kā arī starpinstitucionālajā sadarbībā. Pēc stratēģijas apstiprināšanas, LJK bija iespēja īstenot iepriekš neplānotus projektus, piemēram, 8.5.3.SAM "Nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu efektīvu pārvaldību un iesaistītā personāla profesionālās kompetences pilnveidi" ietvaros.

Uzziņai:

 • Projekts tiek realizēts 8.2.3 specifiskais atbalsta mērķa "Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās"
 • Projekta Nr. 8.2.3.0/18/A/015
 • Projekta mērķis ir Liepājas Jūrniecības koledžas (turpmāk tekstā – LJK) attīstības stratēģijas un rezultātu pārvaldības ieviešana, kas tiks nodrošināta, pilnveidojot LJK 4 studiju programmu kvalitāti atbilstoši jaunākajām tirgus un jūrniecības nozares tendencēm, izstrādājot un ieviešot administratīvo sistēmu, kas ļaus efektīvāk izmantot pieejamos resursus, nodrošināt labāku LJK pārvaldību un vadības personāla kompetenču un prasmju paaugstināšanu.
 • Projekta ietvaros tiks veiktas sekojošās darbības:
  - panākta studiju programmu “Jūras transports”, “Kuģu vadīšana”, “Jūras transports – kuģu mehānika” un “Kuģu mehānika” satura pilnveide un salāgošana ar nozares attīstības vajadzībām;
  - pilnveidota organizatoriskā un pārvaldības struktūra;
  - pilnveidota LJK iekšējās kvalitātes vadības sistēma un LJK pārvaldības struktūra;
  - ieviesta E-pārvaldības sistēma;
  - nodrošināta vadības personāla apmācība.

Īstenojot projekta mērķi un plānotās darbības tiks panākta LJK stratēģiskā attīstībā un ieviesta rezultātu pārvaldība.
Projekta mērķa grupa: augstākas izglītības institūcija - LJK, kuru pārstāv LJK studējošie, akadēmiskais un administratīvais personāls, uz kuriem attieksies projekta darbības un kurus tieši ietekmēs projekta rezultāti.
Projekta plānotas izmaksas: 187 199,23 euro, no kuriem ESF finansējums – 159 119,34 euro, Valsts līdzfinansējums – 28 079,89 euro.
Projekta īstenošanas laiks: 48 mēneši (22.11.2018. - 21.11.2022.)

Indra Grase
Liepājas Jūrniecības koledžas
sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Atpakaļ