Koledžā uzsākta lietvedības sistēmas „Namejs” lietošana

 

 

 

Īstenojot projektu „Labākas pārvaldības nodrošināšana Liepājas Jūrniecības koledžā”, ar šī gada 1.decembri mācību iestādē tiks oficiāli uzsākta dokumentu un darbplūsmu vadības sistēmas „Namejs” lietošana.  Sistēma „Namejs” paredzēta korespondences, līgumu, rīkojumu, sanāksmju, iepirkumu, projektu un citu dokumentu pārvaldībai, kā arī dokumentu aprites procesu automatizācijai, ar kuru vienlaikus un vienā vidē var strādāt vairākas vienas organizācijas iestādes.

Liepājas Jūrniecības koledžā (LJK) projekta gaitā 1. un 2. oktobrī notika darbinieku apmācība darbam ar „Nameju”. Savukārt 15.oktobrī koledžas padome izskatīja sekojošus dokumentus:

a) izmaiņas/korekcijas Pārmaiņu plānā, pamatojoties uz starptautisko novērtējumu “Liepājas Jūrniecības koledžas plāns "Pārmaiņu vadības un īstenošanas plāns” studiju programmu piedāvājuma modernizācijai”, “Detailed plan of Liepaja Marine College “Plan for management and implementation of changes for the modernization of the proposal of the study programmes””), pārmaiņu iesniedzējs/izstrādātājs/sastādītājs pārmaiņu aģents V. Jonkus),

b) ārējā audita ziņojumu "Liepājas Jūrniecības koledžas atalgojuma un motivācijas sistēmas ārējais audits",

c) starptautisko novērtējumu (peer – review) "Kvalitātes vadības sistēmas starptautiskā izvērtēšana" (dokuments angļu valodā - International assessment of quality management system).

Bet 3.decembrī notiks teletiltiņš starp LJK pārstāvjiem un Šanhajas Jūrniecības universitāti. Lekcija tiks organizēta sadarbība ar Starptautisko Jūrniecības lektoru organizāciju un Jūrniecības Tehnoloģisko sadarbības centru Āzijā. Lekciju tēma “Jūrniecības digitālizacija” (Maritime Digitalisation).

Turpinot īstenot projektu, patlaban LJK notiek grāmatvedības programmas HoP moduļu ieviešana, kas atvieglos materiallīdzekļu uzskaiti un personāla vadību. Tiek veikts starptautiskais ārējais novērtējums izstrādātiem un jau veiktajiem LJK pārvaldības uzlabojumiem. Rezultātus plānots saņemt 2020.g. decembrī.

Uzziņai:
Projekts tiek realizēts 8.2.3 specifiskais atbalsta mērķa "Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās".
Projekta Nr. 8.2.3.0/18/A/015
Projekta mērķis ir Liepājas Jūrniecības koledžas (turpmāk tekstā – LJK) attīstības stratēģijas un rezultātu pārvaldības ieviešana, kas tiks nodrošināta, pilnveidojot LJK 4 studiju programmu kvalitāti atbilstoši jaunākajām tirgus un jūrniecības nozares tendencēm, izstrādājot un ieviešot administratīvo sistēmu, kas ļaus efektīvāk izmantot pieejamos resursus, nodrošināt labāku LJK pārvaldību un vadības personāla kompetenču un prasmju paaugstināšanu.
Projekta ietvaros tiks veiktas sekojošās darbības:- panākta studiju programmu “Jūras transports”, “Kuģu vadīšana”, “Jūras transports – kuģu mehānika” un “Kuģu mehānika” satura pilnveide un salāgošana ar nozares attīstības vajadzībām;
- pilnveidota organizatoriskā un pārvaldības struktūra;
- pilnveidota LJK iekšējās kvalitātes vadības sistēma un LJK pārvaldības struktūra;
- ieviesta E-pārvaldības sistēma;
- nodrošināta vadības personāla apmācība.
Īstenojot projekta mērķme un plānotās darbības tiks panākta LJK stratēģiskā attīstībā un ieviesta rezultātu pārvaldība.
Projekta mērķa grupa: augstākas izglītības institūcija - LJK, kuru pārstāv LJK studējošie, akadēmiskais un administratīvais personāls, uz kuriem attieksies projekta darbības un kurus tiešme ietekmēs projekta rezultāti.
Projekta plānotas izmaksas: 187 199,23 eiro, no kuriem ESF finansējums – 159 119,34 eiro, Valsts līdzfinansējums – 28 079,89 eiro.
Projekta īstenošanas laiks: 48 mēnešme (22.11.2018. - 21.11.2022.)

Indra Grase
Liepājas Jūrniecības koledžas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Atpakaļ