Koledžā ievieš lietvedības sistēmu „Namejs”

Liepājas Jūrniecības koledžā (LJK) turpinās projekta „Labākas pārvaldības nodrošināšana Liepājas Jūrniecības koledžā” īstenošana, kas paredz pilnveidot koledžas iekšējās kvalitātes vadības sistēmu, kā arī organizatoriskās un pārvaldības struktūras.  Projekta ietvaros 07.07.2020. tika pabeigts LJK atalgojuma un motivācijas sistēmas ārejais audits. Patlaban notiek e-pārvaldības lietviedības sistēmas "Namejs" ieviešana.

A/s RIX Technologies skaidro, ka Namejs ir dokumentu un darbplūsmu vadības sistēma, kas paredzēta korespondences, līgumu, rīkojumu, sanāksmju, iepirkumu, projektu un citu dokumentu pārvaldībai, kā arī dokumentu aprites procesu automatizācijai, ar kuru vienlaikus un vienā vidē var strādāt vairākas vienas organizācijas iestādes.

Bieži gadās, ka viena resora vai organizācijas pakļautības iestādes strādā katra ar savu vai ar autonomiem risinājumiem, taču dokumentu vadības sistēma Namejs nodrošina to, ka šīs iestādes var strādāt vienotā centralizētā risinājumā jeb vienotā informācijas telpā, netraucējot un neietekmējot viena otras darbu, taču nepieciešamības gadījumā arī sadarboties viena ar otru.Šāda risinājuma centralizācija ļauj iestādēm samazināt izmaksas.

Uzziņai:
Projekts tiek realizēts 8.2.3 specifiskais atbalsta mērķa "Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās".
Projekta Nr. 8.2.3.0/18/A/015
Projekta mērķis ir Liepājas Jūrniecības koledžas (turpmāk tekstā – LJK) attīstības stratēģijas un rezultātu pārvaldības ieviešana, kas tiks nodrošināta, pilnveidojot LJK 4 studiju programmu kvalitāti atbilstošme jaunākajām tirgus un jūrniecības nozares tendencēm, izstrādājot un ieviešot administratīvo sistēmu, kas ļaus efektīvāk izmantot pieejamos resursus, nodrošināt labāku LJK pārvaldību un vadības personāla kompetenču un prasmju paaugstināšanu.
Projekta ietvaros tiks veiktas sekojošās darbības:- panākta studiju programmu “Jūras transports”, “Kuģu vadīšana”, “Jūras transports – kuģu mehānika” un “Kuģu mehānika” satura pilnveide un salāgošana ar nozares attīstības vajadzībām;
- pilnveidota organizatoriskā un pārvaldības struktūra;
- pilnveidota LJK iekšējās kvalitātes vadības sistēma un LJK pārvaldības struktūra;
- ieviesta E-pārvaldības sistēma;
- nodrošināta vadības personāla apmācība.
Īstenojot projekta mērķme un plānotās darbības tiks panākta LJK stratēģiskā attīstībā un ieviesta rezultātu pārvaldība.
Projekta mērķa grupa: augstākas izglītības institūcija - LJK, kuru pārstāv LJK studējošie, akadēmiskais un administratīvais personāls, uz kuriem attieksies projekta darbības un kurus tiešme ietekmēs projekta rezultāti.
Projekta plānotas izmaksas: 187 199,23 euro, no kuriem ESF finansējums – 159 119,34 euro, Valsts līdzfinansējums – 28 079,89 euro.
Projekta īstenošanas laiks: 48 mēnešme (22.11.2018. - 21.11.2022.)

Indra Grase
Liepājas Jūrniecības koledžas
sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Atpakaļ