Gatavojas ISO 9001:2015 sertifikācijas audita 1.stadijas īstenošanai

Sertifikācijas 1.stadijas audita mērķis ir iegūt apliecinājumu, ka organizācijā ir izveidota un ieviesta kvalitātes vadības sistēma, atbilstoša standarta ISO 9001:2015 prasībām un novērtēt gatavību sertifikācijas 2.stadijas auditam.

Liepājas Jūrniecības koledža (LJK) projekta „Labākas pārvaldības nodrošināšana Liepājas Jūrniecības koledžā” ietvaros noslēgusi līgumu ar SIA GRADES. Līgums paredz, ka SIA GRADES palīdzēs sagatavot LJK sertifikācijai saskaņā ar ISO 9001:2015 standarta prasībām. Savukārt, sertificēšanu un ārēju auditu nodrošinās SIA “Bureau Veritas”.

SIA GRADES konsultanti nodrošināja lekcijas un pārrunas ar LJK personālu ISO 9001:2015 standarta izstrādes pilnveidošanā un ieviešanā. Savukārt, sertifikācijas audita 1.stadīja nozīmēta 2020.gada februāra beigās.

ISO 9001:2015 ir pasaulē viens no pazīstamākajiem kvalitātes standartiem. ISO 9001 kvalitātes vadības sertifikāts apliecina, ka iestādē  ir izstrādāti kvalitātes mērīšanas kritēriji, identificēti visi iespējamie riski un tiek nepārtraukti strādāts pie kvalitātes uzlabošanas.

Liepājas Jūrniecības koledžā turpinās projekta „Labākas pārvaldības nodrošināšana Liepājas Jūrniecības koledžā” īstenošana, kas paredz pilnveidot koledžas iekšējās kvalitātes vadības sistēmu, kā arī organizatoriskās un pārvaldības struktūras.

Uzziņai:
Projekts tiek realizēts 8.2.3 specifiskais atbalsta mērķa "Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās".
Projekta Nr. 8.2.3.0/18/A/015
Projekta mērķis ir Liepājas Jūrniecības koledžas (turpmāk tekstā – LJK) attīstības stratēģijas un rezultātu pārvaldības ieviešana, kas tiks nodrošināta, pilnveidojot LJK 4 studiju programmu kvalitāti atbilstoši jaunākajām tirgus un jūrniecības nozares tendencēm, izstrādājot un ieviešot administratīvo sistēmu, kas ļaus efektīvāk izmantot pieejamos resursus, nodrošināt labāku LJK pārvaldību un vadības personāla kompetenču un prasmju paaugstināšanu.
Projekta ietvaros tiks veiktas sekojošās darbības:- panākta studiju programmu “Jūras transports”, “Kuģu vadīšana”, “Jūras transports – kuģu mehānika” un “Kuģu mehānika” satura pilnveide un salāgošana ar nozares attīstības vajadzībām;
- pilnveidota organizatoriskā un pārvaldības struktūra;
- pilnveidota LJK iekšējās kvalitātes vadības sistēma un LJK pārvaldības struktūra;
- ieviesta E-pārvaldības sistēma;
- nodrošināta vadības personāla apmācība.

Īstenojot projekta mērķi un plānotās darbības tiks panākta LJK stratēģiskā attīstībā un ieviesta rezultātu pārvaldība.

Projekta mērķa grupa: augstākas izglītības institūcija - LJK, kuru pārstāv LJK studējošie, akadēmiskais un administratīvais personāls, uz kuriem attieksies projekta darbības un kurus tieši ietekmēs projekta rezultāti.
Projekta plānotas izmaksas: 187 199,23 euro, no kuriem ESF finansējums – 159 119,34 euro, Valsts līdzfinansējums – 28 079,89 euro.
Projekta īstenošanas laiks: 48 mēneši (22.11.2018. - 21.11.2022.)

Indra Grase
Liepājas Jūrniecības koledžas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Atpakaļ