Erasmus+ personāla apmācības Grieķijā

No 2019. gada 21. līdz 25. oktobrim LJK Erasmus+ projekta “LJK starptautisko sadarbības tīklu paplašināšana un kompetenču pilnveide (Growing international cooperation networks and competences of LMC)” (Nr. 2019-1-LV01-KA102-060212) ietvaros LJK projektu speciāliste Kristīne Zariņa un vadošā projektu speciāliste Jekaterina Zalomova piedalījās personāla apmācību mobilitātē uz Grieķiju, kur partneris Αιντεκ Συμβουλοι Επιχ Ειρησεων Εφαρμογεσ Υψηλησ Τεχνολογιασ Εκπαιδευση Ανωνυμη Εταιρεια (IDEC S.A., www.idec.gr) organizēja 5 dienu apmācības. Turpmāk dalībnieces dalās savos iespaidos un pieredzē.

“Viena no apmācību daļām bija kurss ar nosaukumu “Eiropas projektu vadība - Eiropas identitātes veidošana izglītības un apmācību iestādēs” (“European Project Management - Building European Identity at Educational and Training organisations”). Kursa ietvaros galvenokārt uzsvars tika likts uz Erasmus+ projektu izstrādi. Kursa ietvaros pievērsāmies tādām tēmām kā projekta plānošana, koncepcijas izstrāde, sadarbības partneru meklēšana, ieinteresēto pušu analīze, projekta pieejas, metodoloģija un plāna izstrāde, darba plāna un laika grafika izstrāde, vēlamo rezultātu un ietekmes formulēšana, rezultātu izplatīšanas stratēģija, kvalitātes nodrošināšana, risku pārvaldība un risku vadības plāna izstrāde, starptautisku aktivitāšu īstenošana, konfliktu risināšana, projekta sanāksmju organizēšana, projekta administrēšana un finanšu pārvaldība. Apgūtais kurss ļāva atsvaidzināt un padziļināt zināšanas projektu vadībā kā tādā un profesionāli pilnveidoties. Apmācību ietvaros praktiski analizējām Erasmus+ 2. pamataktivitātes projektu pieteikuma sagatavošanas posmus, grupās izstrādājot 2 reālus projekta pieteikumus. Apspriedām Eiropas savienības izglītības pēdējās tendences un politiskās nostādnes, Eiropas identitātes veidošanu kā svarīgu aspektu katrā Erasmus+ programmas projektā,” atceras K.Zariņa.

IDEC S.A. organizeto apmācību dalībnieki

“Viens no svarīgākiem Grieķijas ekonomiskās darbības elementiem ir kuģniecība. Ņemot vērā teritoriālo izvietojumu, daudz apdzīvoto salu (Grieķijai pieder 227 apdzīvotās salas), tiek attīstīta kravu pārvadājumu un pasažieru (tūrisma) kuģniecība. Pireja ir trešā lielākā pilsēta un lielākā Grieķijas osta. Sakarā ar iepriekš minēto, LJK bija ļoti lietderīgi nodibināt sakarus turpmākai sadarbībai ar Grieķijas pārstāvjiem. Es kā vadošā LJK projektu speciāliste, uzskatu, ka LJK pirmā sadarbība ar Grieķijas organizāciju IDEC S.A. ir veiksmīga. Organizācija palīdzēja nodibināt sakarus un nodrošināt darba vērošanas pasākumus gan līdzīgā PIA, gan ar jūrniecību saistītos uzņēmumos. Tika nodrošināts apmācības kurss un kultūras programma, kuru laikā bija iespēja iepazīties ar citu valstu pārstāvjiem un nodibināt jaunus kontaktus arī ārpus Grieķijas. Pēc maniem ieskatiem, jaunu kontaktu nodibināšana ir šīs mobilitātes milzīga pievienotā vērtība,” stāsta J.Zalomova.

“Papildus kursiem, apmeklējām arī divus Pirejas jūrniecības uzņēmumus. IDEC S.A. organizēja arī tikšanos ar CHIOS MARINE CLUB asociācijas prezidentu, kapt. Georgios Tsouris. CHIOS MARINE CLUB ir asociācija, kas dibināta 1999. gadā un kuras galvenais mērķis ir informēt un izglītot savus biedrus par kuģniecības nozares attīstību, perspektīvām un tendencēm, jūras telpas problēmu izpēti, ieguldījumu tās risināšanā, sadarbojoties attiecīgajām kompetentajām iestādēm. Asociācija lielu uzsvaru liek uz sadarbības tīklu attīstību un attiecību stiprināšanu starp tās locekļiem. Kapt. Georgios Tsouris iepazīstināja ar aktuālajiem asociācijas projektiem, tostarp Erasmus+ projektiem, kuros tā ir iesaistīta, ieteica Grieķijas augstākās izglītības iestādes, ar kurām LJK varētu sadarboties. Tā kā sadarbība ar Grieķiju LJK vēl nebija bijusi, tad man kā LJK Erasmus+ koordinatorei bija lietderīgi izzināt sadarbības iespējas Erasmus+ programmas ietvaros Grieķijā. Tā kā kursu apmeklēja arī pārstāvji no citām izglītības iestādēm Grieķijā, Beļģijā, Spānijā, Slovākijā un Francijā, tad arī tur ieguvām jaunus kontaktus. Tika apspriestas reālas un dzīvotspējīgas kopīgu Erasmus+ projektu izstrādes idejas. Bija interesanti uzzināt citu izglītības iestāžu pieredzi Erasmus+ programmā.

Otrs uzņēmums, ko apmeklējām bija Oikos Maritime Inc. Tas ir ģimenes kuģu vadības uzņēmums. Uzņēmums nodarbojas ar okeāna kuģu, galvenokārt konteineru kuģu un sauso beramkravu kuģu, komerciālo un tehnisko pārvaldību. Tiekoties ar uzņēmuma vadītāju, ostas kapt. Ilias Giannakoulis, apspriedām uzņēmuma iespējas nodrošināt prakses vietas LJK izglītojamiem. Uzņēmums pagaidām nesaskata iespējas uzņemt LJK praktikantus uz kuģiem. Jāpiebilst, ka Grieķijā pastāv noteikums, ka, ja kuģis reģistrēts zem Grieķijas karoga, tad gada griezumā ir jānodrošina prakses vieta vismaz vienam Grieķijas jūrniecības izglītības iestādē studējošam kadetam. Tādējādi tiek nodrošināta prakse Grieķijas jūrniecības iestāžu izglītojamiem. Tas ierobežo jūrniecības uzņēmumu iespējas uzņemt ārvalstu kadetus,” skaidro K.Zariņa.

J.Zalomova, turpinot dalīties iespaidos, stāsta: “Personīgi Grieķiju apmeklēju pirmo reizi. Iespaids par vietu bija ļoti atšķirīgs. Pireja ir osta netālu no Atēnām. To sauc par industriālo zonu un izskatās attiecīgi. Teritorija ir diezgan netīra un pelēcīga. Apgleznotas sienas, un lielu, ilgu laiku, neizvesto grūžu daudzums atstāj savu iespaidu. Bija iespēja apmeklēt arī Atēnas, Akropoli un vakarā pastaigāties pa Atēnu vecpilsētas ieliņām, izbaudīt senatnes kolorītus.”

“Atēnās valda ļoti senatnīga atmosfēra – mūsdienu arhitektūra mijas ar tūkstošiem gadu vecu tempļu drupām. Daudzi no tiem ir atjaunoti, tiek restaurēti. Grieķu dievību motīvs manāms it visur. Pilsēta tiek uzskatīta par Rietumu civilizācijas un demokrātijas šūpuli. Ne velti Atēnas ir viena no slavenākajām un tūristu apmeklētākajām pilsētām pasaulē. Paši grieķi ir ļoti komunikabla, atvērta un viesmīlīga tauta. Tomēr visvairāk uzrunā grieķu virtuve,” attiecībā uz kultūras iepazīšanas aspektiem papildina K.Zariņa.

J.Zalomova uzsver: “Uzskatu, ka vienmēr ir noderīgi “izbraukt” ārpus savas ierastas dzīves vietas, ieraudzīt kā dzīvo citi, ieraudzīt citurieni. Tur, citur, būs citādāk. Nav nekas slikts, nekas labs, kamēr nav ar ko salīdzināt. Tieši prasme pielāgoties palīdzēja cilvēcei izdzīvot. Mobilitāte ir labākais treniņš, kurā praktizēt pielāgošanos citiem apstākļiem.”

Vairāk informācijas par projektu:  šeit

 

 

 

 

 

Kristīne ZariņaLJK projektu speciālisteErasmus+ koordinatoreT20388681

Atpakaļ