Erasmus+ projekts profesionālās vidējās izglītības sektorā - "GROWING4SEA"

Projekta nosaukums:  LJK starptautisko sadarbības tīklu paplašināšana un kompetenču pilnveide (Growing international cooperation networks and competences of LMC)

Projekta akronīmsGROWING4SEA

Projekta Nr.: 2019-1-LV01-KA102-060212

Īstenošanas periods: 15.08.2019. – 14.04.2022.

Projekta partneri:  

  • Liepājas Jūrniecības koledža (Latvija, Liepāja, projekta iesniedzējs, www.ljk.lv)
  • INTERMOBEX (Spānija, Grankanārija, Kanāriju salas, www.intermobex.com)
  • SHIPCON LIMASSOL LIMITED (Kipra, Limasola, www.shipcon.eu.com)
  • AINTEK SYMVOULOI EPICHEIRISEON EFARMOGES YPSILIS TECHNOLOGIAS EKPAIDEFSI ANONYMI ETAIREIA (Grieķija, Pireja, www.idec.gr)

Intermobex, Shipcon Limassol Limited un Aintek Symvouloi Epicheiriseon Efarmoges Ypsilis Technologias Ekpaidefsi Anonymi Etaireia ir starptautiskas organizācijas, kas darbojas kā starpnieki prakses vietu, izmitināšanas jautājumu, transporta, dažāda veida apmācību kursu, kultūras pasākumu un dažādu citu nepieciešamo aktivitāšu organizēšanā un kārtošanā apmaiņas programmu projektu ietvaros.
Mērķa auditorija: LJK profesionālās vidējās izglītības programmu audzēkņi un personāls
Projekta plānotais finansējums: kopējais projektam piešķirtais EK finansējums ir 62 540 EUR.

 

 

 

 

MOBILITĀTES PROJEKTĀ PLĀNOTĀS AKTIVITĀTES
 

VIDĒJĀS PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS AUDZĒKŅU AKTIVITĀTES
Kopumā plānotas 16 audzēkņu prakses mobilitātes, no kurām 8 uz Spāniju un 8 uz Kipru. Tiks veidotas divas plūsmas uz katru valsti, no kurām katrā valstī viena paredzēta jaunākiem (nepilngadīgiem) audzēkņiem (2.kurss) kopā ar pavadošo personu, un otrā vecāko kursu audzēkņiem (3.-4. kurss), kuri ir pilngadīgi un praksē var doties patstāvīgi, bez pavadošās personas, tādējādi nodrošinot iespēju mobilitātei pieteikties pēc iespējas vairāk audzēkņiem.

SPĀNIJA, KANĀRIJU SALAS
Plānotas 3 nedēļu ilgas 8 audzēkņu prakses mobilitātes divās plūsmās uz Spāniju, Grankanāriju, kur partneris INTERMOBEX - International Mobility Experience organizēs praksi kuģu/laivu remonta uzņēmumos un kuģu būvētavās. 

Praktikantu uzdevumi ietvers: dzinēja rezerves daļu izgatavošanu, izmantojot metālapstrādes iekārtas; dzinēja vadības ierīču, dzenskrūves vārpstas un dzenskrūves uzstādīšanu; dzinēju, elektromotoru, sūkņu, vinču un citu mehānisko un elektrisko iekārtu remontu un apkopi; elektroenerģijas, apsildes, ventilācijas, dzesēšanas, ūdens un kanalizācijas sistēmu apkopi; dzinēju un citu iekārtu darbības uzraudzību un testēšanu, lai varētu konstatēt darbības traucējumus un to cēloņus; vispārēju kuģu tehniskās apkopes un remonta darbu veikšanu.

Papildus praksei uzņēmumos, mobilitātes laikā jauniešiem plānota vizīte Center for Maritime Studies of the Atlantic (Atlantijas okeāna pētījumu centru) (www.stier.es), kas ir profesionālās izglītības centrs, kas nodrošina PIA jūrniecības nozarē. Dalībnieki apmeklēs mācību centru, iepazīsies ar izglītības programmu piedāvājumu, novēros, kā audzēkņi apgūst praktisko apmācību, un tiksies ar vietējiem studentiem un praktikantiem.

Plānots, ka 1. plūsma ar 4 audzēkņiem pavadošās personas pavadībā dosies uz Spāniju 2020. gada februārī/martā, bet 2. plūsma ar 4 audzēkņiem (bez pavadošās personas) dosies uz Spāniju 2021. gada februārī/martā.

KIPRA

Plānotas 3 nedēļu ilgas 8 audzēkņu prakses mobilitātes divās plūsmās uz Kipru, kur partneris SHIPCON LIMASSOL LIMITED (ShipCon) organizēs praksi. 

Praktikanti izies praksi uz nelieliem kuģiem (tūrisma katamarānu/prāmju tipa), kas veic izbraukumus jūrā no Limasolas ostas uz dažādām apskates vietām Kiprā. Audzēkņi, kuri apgūst kuģu vadīšanu, darbosies uz kuģa tiltiņa, bet tie, kuri apgūst kuģu mehāniķa profesiju, strādās kuģa mašīntelpā.

Praktikantu uzdevumi ietvers:

- kuģu mehāniķiem - iepazīšanos ar kuģa uzbūvi un tā informāciju, drošības ierīču pielietošanu, asistēšanu pie kuģa mašīnu, mehānismu un sistēmu tehniskās ekspluatācijas; tehnisko apkalpošanu un remonta darbu veikšanu, kuģa tīrīšanu, stāvēšanu mašīntelpas sardzē, asistēšanu pie pasažieru uzņemšanas/nokāpšanas operācijām, degvielas uzpildi, u.c.;

- kuģu stūrmaņiem - iepazīšanos ar kuģa uzbūvi un tā informāciju, stūrēšanu, manevrēšanu, navigācijas sardzes pildīšanu, drošības ierīču pielietošanu, vilkšanu un noenkurošanos, pietauvošanos, kuģa tīrīšanu, asistēšanu kuģa pārgājiena un vadīšanas veikšanā, radiosakaru un tehnisko ierīču ekspluatācijas nodrošināšanā, asistēšanu pie pasažieru uzņemšanas/nokāpšanas operācijām.

Plānots, ka 1. plūsma ar 4 audzēkņiem pavadošās personas pavadībā dosies uz Kipru 2020. gada aprīlī, bet 2. plūsma ar 4 audzēkņiem (bez pavadošās personas) dosies uz Kipru 2020. gada oktobrī.

Aktivitāšu mērķis
Audzēkņu prakses mobilitātes mērķis ir dalībniekiem iemācīties pielietot skolā iegūtās teorētiskās zināšanas praktiski, vairāk saprast savas izvēlētās profesijas būtību, uzlabot savas svešvalodas un komunikācijas prasmes, iepazīt atšķirīgu kultūru un vidi, iegūt plašāku redzesloku. Audzēkņiem būs jāievēro visas jūrnieku darba aizsardzības, labas darba prakses, vides aizsardzības un saistošo nacionālo (Spānijas un Kipras) un starptautisko normatīvo aktu prasības. Projekts palīdzes jauniešiem iziet izglītības programmā paredzēto praksi uzņēmumos uz kuģiem un kuģu apkalpojošos uzņēmumos Spānijā un Kiprā.

PERSONĀLA MOBILITĀTES
LJK plāno īstenot 6 personāla mobilitātes. Uz katru partnervalsti dosies 2 dalībnieki – vienam plānotas darba vērošanas vizītes uzņēmumos, bet otram pieredzes apmaiņa PIA iestādēs.

GRIEĶIJA

2 mobilitātes plānotas uz Grieķiju, kur partneris ΑΙΝΤΕΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧ ΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (IDEC S.A.) organizēs 5 dienu mācības 2 LJK personāla pārstāvjiem. Vienam plānotas mācības darba vērošanas veidā Kipras ostas pilsētas Pirejas jūrniecības uzņēmumos, bet otram vizītes LJK līdzīga profila PIA iestādēs. Kuģniecība ir galvenais Grieķijas ekonomiskās darbības elements. Attīstīta gan kravu pārvadājumu kuģniecība izvietojuma dēļ, gan arī pasažieru pārvadājumu un tūrisma kuģniecība, jo Grieķijai pieder 227 apdzīvotu salu. Pireja, kuru plānots apmeklēt, ir trešā lielākā pilsēta un lielākā Grieķijas osta. Tā kā sadarbība ar Grieķiju LJK vēl nav bijusi, tad LJK mobilitātē plāno sūtīt starptautisko sakaru veidošanā iesaistītos administratīvā personāla pārstāvjus, kuriem ārējie sakari ir specialitāte. Papildus LJK pārstāvjiem plānotas IDEC S.A. organizētas apmācības par tēmu "Eiropas projektu vadība - Eiropas identitātes veidošana izglītības un apmācību iestādēs”, kas ļaus padziļināt zināšanas minētajā tēmā un būs noderīgi LJK starptautisko sakaru un projektu veidošanā iesaistītā personāla profesionālajai pilnveidei.

Mobilitāte plānota 2019. gada oktobrī.

SPĀNIJA – KANĀRIJU SALAS

2 mobilitātes plānotas uz Spāniju, Grankanāriju, kur partneris INTERMOBEX - International Mobility Experience (Chiara Crisci) organizēs 5 dienu mācības 2 LJK personāla pārstāvjiem. Viens dalībnieks dosies darba vērošanas uzdevumā uz kuģu būvētavām un remontu uzņēmumiem. Plānotas vizītes arī prāmju pārvadājumu uzņēmumos - Fred Olsen Express un Navieras Armas, kas ir galvenie starpsalu pasažieru pārvadājumu nodrošinātāji Kanāriju salās. Otram dalībniekam paredzēta vizīte PIA iestādē – Laspalmasas de Grankanārijas Jūrniecības un Zvejniecības profesionālajā apmācību institūtā (Maritime-Fishing Professional Training Institute of Las Palmas de G.C.). Mācību institūts piedāvā jūrniecības un zvejniecības apmācības un profesionālos kursus. Plānots arī Kanāriju salu Navigācijas un Jūrniecības drošības skolas apmeklējums (Canary School of Navigation and Maritime Safety). Tiks organizēta dalība skolas izglītojamo praktiskajās nodarbībās. Abi mobilitātes dalībnieki apmeklēs Atlantijas okeāna pētījumu centru, kas nodrošina PIA jūrniecības nozarē, un plānota vizīte arī Laspalmasas ostas pārvaldē, lai iepazītos ar tās darbību, informatīvas ekskursijas dokos.

Mobilitāte plānota 2019. gada novembrī.

KIPRA

2 mobilitātes plānotas uz Kipru, Limasolu, kur partneris SHIPCON LIMASSOL LIMITED (ShipCon) organizēs 5 dienu mācības 2 LJK personāla pārstāvjiem. Kipra ir trešais lielākais jūrniecības centrs pasaulē aiz Singapūras un Hamburgas un no Kipras ofisiem tiek kontrolētas vairāk nekā 30% no visas pasaules flotēm. Limasolā atrodas vairāk nekā 150 dažādu kuģniecības uzņēmumu. Plānots mobilitātei virzīt LJK 1 akadēmiskā personāla pārstāvi, kas mobilitātes ietvaros veiks darba vērošanu/pieredzes apmaiņu profesionālās izglītības iestādēs jūrniecības nozarē un ShipCon. Otrai mobilitātei tiks virzīts arī LJK 1 administratīvā personāla pārstāvis, kas mobilitātes ietvaros veiks darba vērošanu/pieredzes apmaiņu uzņēmumos. Plānots apmeklēt kuģu (jahtu, laivu) būvētavu, kruīza un jahtu kompānijas, kas darbojas tūrisma nozarē, kuģošanas aģentūru.

Mobilitāte plānota 2020.gada aprīlī/maijā.

Aktivitāšu mērķis
Dalībniekiem, kuri veiks darba vērošanu un pieredzes apmaiņu uzņēmumos, mobilitātes mērķis, gaidāmie rezultāti un ieguvumi būs profesionālo un nozares zināšanu atsvaidzināšana un pilnveide, mūsdienu darba devēju prasību izzināšana, jaunāko darba vidē lietoto tehnoloģiju iepazīšana un prakses vietu meklēšana. Savukārt, dalībniekiem, kuri veiks darba vērošanu un pieredzes apmaiņu ārvalstu profesionālās izglītības un apmācības iestādēs (PIA), galvenie mobilitātes mērķi, gaidāmie rezultāti un ieguvumi būs nodibināt sadarbību ar apmeklētajām PIA iestādēm, vērot to darbību, pieejas, metodes, mācību līdzekļus, apmainīties ar labāko praksi un pieredzi, tiekoties ar izglītības iestāžu pārstāvjiem, un vest sarunas par iespējām veidot kopīgus sadarbības projektus nākotnē.

Ziņas par prjektu:

11.12.2019. Apspriež sadarbības iespējas un gūst pieredzi Kanāriju salās, foto galerija šeit

11.11.2019. Erasmus+ personāla apmācības Grieķijā 

15.05.2020. Topošie kuģu mehāniķi atgriezušies no Erasmus+ prakses Kanāriju salās

Saziņa ar projekta koordinatori: erasmusplus(pie)ljk.lv

Atpakaļ